404 Error - pagina niet gevonden
Helaas bestaat de pagina die je wilde bezoeken niet.
Je kunt gaan naar de homepage

ONZE LAATSTE BERICHTEN

34

2f03a87

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 schreeuwt het MKB om financiering en wordt de banken verweten dat ze geen financiering willen geven. Ondernemersorganisaties bemoeien zich ermee, de overheid neemt maatregelen, allerlei nieuwe initiatieven worden ontwikkeld die het gat moeten vullen, waaronder crowdfunding. Maar is dit wel de juiste weergave van de werkelijkheid? Diverse financiers, waaronder Geldvoorelkaar, geven aan dat er geen gebrek is aan geld, maar aan goede plannen!

Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar is heel goed verklaarbaar.

Help ik krijg geen financiering

Veel ondernemers hebben zwaar te lijden gehad onder de crisis. Daaronder ook veel bedrijven die niet gewend waren mee te bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Na enige verliesjaren is al het vet van de botten en is er geen enkele ruimte voor investeringen meer. Niet gek dat een financier niet staat te trappelen. We hebben vaak genoeg gezien dat een bank de aflopende financiering in zo’n geval niet wil verlengen.

En dan de innovatieve startup met het geweldige plan. Totale investering 3 ton en het lukt niet om de financiering rond te krijgen. Vervelend want alle contacten waren gelegd, de overeenkomsten waren klaar. Een potentiële investeerder en de bank waren van mening dat het onderliggende financiële plan aangescherpt moest worden. De Flynth-adviseur concludeerde dat er, behalve die 3 ton benodigde investering en een gigantische omzet (?), eigenlijk nog helemaal geen financieel plan was uitgewerkt.

De reden dat deze ondernemers geen financiering krijgen is gebrek aan een goed plan en waarschijnlijk gebrek aan goed ondernemerschap!

Diverse onderzoeken ondersteunen deze conclusie. Zo constateert DNB-econoom Jasper de Winter dat banken in Nederland relatief veel kredietaanvragen afwijzen, vaak bedrijven met een sterk verzwakte financiële positie die op zoek zijn naar werkkapitaal. In de Erasmus Ondernemerschapsindex 2013 scoren Nederlandse bedrijven een magere 6,1 voor ondernemerschap. Dat het anders kan en anders moet laat dezelfde index in 2014 zien. Goed ondernemerschap leidt tot een fors hogere groei (tot 75%) in het aantal nieuwe producten en diensten die worden ontwikkeld. Daarnaast stijgt de productiviteit binnen deze organisaties met 34 procent.

Voorwaarden kansrijke financiering

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een bedrijf in het algemeen moet voldoen om financiering te verkrijgen ongeacht uit welke bron:

 • De ondernemer moet een sterke drive hebben, weten wat hij wil bereiken en hoe hij dat kan doen.
 • (Verantwoorde) risico’s horen bij ondernemerschap. Dus eigen vermogen investeren en de ondernemersbeloning beperken.
 • Kennis en ervaring is belangrijk evenals ondernemerschap en een goed netwerk.
 • Het bedrijfs- of productidee moet onderscheidend zijn in de markt en daadwerkelijk iets in de markt toevoegen
 • Het idee moet realiseerbaar zijn en er moeten varianten uitgewerkt zijn voor als het minder gaat dan gedacht of juist (veel) beter
 • Er moet een duidelijk verdienmodel zijn dat voldoende rendement oplevert (winstgevend) en voldoende cashflow om aan de financieringsverplichtingen te kunnen voldoen
 • Alles moet uitgewerkt worden in een goed doordacht (ondernemings)plan inclusief een begroting en liquiditeitsprognose.

Extra voor crowdfunding

Bij crowdfunding komt het hele idee op internet te staan, voor iedereen zichtbaar. Dat moet veel mensen enthousiast maken om te financieren. Daarom

 • Moet er een heldere, positieve ‘pitch’ op het platform worden geplaatst, zodat potentiële financiers (de crowd) een goed beeld krijgen van de ondernemer en de plannen. Hoe sympathieker het idee, hoe meer kans op een succesvolle funding.
 • De ondernemer moet zelf een crowdfundingcampagne starten als aanvulling op zijn reguliere marketingcampagne. Hij communiceert zijn pitch binnen zijn eigen netwerk en via (social) media en nodigt vrienden, familie en relaties uit in zijn bedrijf te investeren.

Is crowdfunding de oplossing voor alle finanancieringsproblemen?

Nee, natuurlijk niet! Niemand wil investeren in slechte plannen, slecht lopende bedrijven of ondernemers financieren die het risico liever bij een ander willen leggen. Maar crowdfunding biedt wel geweldige extra mogelijkheden voor goede ondernemers met goede en goed uitgewerkte plannen die om diverse redenen lastig door de bank (alleen) te financieren zijn, zoals snelgroeiende ondernemingen met een gebrek aan zekerheden. Crowdfunding kan er ook voor zorgen dat de bank gemakkelijker het andere deel financiert.

En crowdfunding voegt nog wat extra toe! Een goed uitgevoerde campagne kan de (naams)bekendheid van het bedrijf sterk vergroten en een hele groep nieuwe klanten binden. Crowdfunding biedt geweldige kansen voor goede ondernemers met strakke plannen.

—————

Anneke van der Heijden werkt al 23 jaar als projectmanager mkb-advies voor Flynth, de grootste Nederlandse advies- en accountantsorganisatie voor ondernemers in het MKB, de agrarische sector en tuinbouw. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere (alternatieve) financieringen, sturen op cijfers (FlynthVision) en branches. Volg haar op twitter @Heijden_anneke

76

Prinsjesdag is geweest en verschillende initiatieven zijn inmiddels voorgesteld. Wij willen met name nader bekijken wat de gevolgen en de nieuwe mogelijkheden zijn voor het MKB om aan financiering te komen. Tegelijkertijd zullen we een aantal conclusies en aanbevelingen geven over een nadere invulling van de voorgestelde maatregelen. Financierbaarheid van het MKB is immers nog steeds een groot probleem en wordt ook als zodanig erkend door zowel het Ministerie van Economische Zaken als DNB.

Recent heeft DNB nog aangegeven dat de kredietverlening aan het MKB door de banken als zorgwekkend gezien wordt en heeft gepleit voor een actieplan om de haperende kredietmarkt op gang te helpen. Statistieken wijzen uit (bron DNB) dat de grootste krimp van het uitstaand krediet terug te vinden is bij de leningen tot € 250.000,- (-/- 1,6%). Tel daarbij op dat 85% van de MKB ondernemingen met een banklening een lening hebben tot € 250.000,- en het probleem is duidelijk.

figuur-1_nl_tcm46-309781

Eerder heeft de minister de redenen van de stagnerende kredietmarkt als volgt toegelicht. Samenvattend komt het neer op de volgende vier aspecten waarom kredietverlening in Nederland, ook ten opzichte van het gemiddelde in Europa, achterblijft:

 1. Krimp in kredietverlening hangt samen met de laagconjunctuur; de vraag naar krediet is afgenomen;
 2. MKB wat krediet aanvraagt heeft een zwakke financiële positie en wordt dus minder vaak gehonoreerd;
 3. Banken zijn strenger geworden bij het toezeggen van kredieten;
 4. De verhouding kosten / baten bij met name kleinere kredieten is voor banken onaantrekkelijk. Klein krediet kost de bank meer dan dat het oplevert;
 5. De afhankelijkheid van de banken is te groot. Er is te weinig diversiteit in de aanbodzijde van krediet;
 6. Balanspositie van de banken moet verbeterd worden, mede in het kader van de Basel wetgeving.

De minister heeft om de problemen het hoofd te bieden een ambitieus plan ingediend. Op basis van de voorgenomen acties en het verwachte effect op de mkb-financiering is de inschatting dat hiermee in totaal ca. € 2,5 miljard nieuwe mkb-financiering in de markt mogelijk wordt gemaakt:

 1. tot ca. € 1 miljard via het Innovatiefonds MKB+,
 2. ca. € 500 mln door verbreding van het financieringsaanbod,
 3. ca. € 1 miljard via het doorontwikkelen van de eigen vermogensverschaffing aan het mkb.

Het innovatiefonds MKB+ beslaat een aantal maatregelen

 1. het innovatiekrediet vergemakkelijkt de toegang tot vreemd vermogen voor het innovatieve MKB en het grootbedrijf. De verhoging naar maximaal 50% wordt met een jaar verlengd tot ultimo 2015
 2. Seed capital regeling
 3. Het Dutch Venture Initiative stelt risicokapitaal beschikbaar voor het innovatieve MKB. Het kabinet investeert nog eens € 100 mln in participatiemaatschappijen en business angels om zo verdere versterking van het Eigen Vermogen te creëren.
 4. Vroege fase financiering biedt financiering in de vorm van een geldlening in een vroege ontwikkelfase. Hiervoor reserveert het kabinet € 25 mln.

Het verbreden van het financieringsaanbod wordt gesteund door de volgende maatregelen:

 1. Garanties voor de start van nieuwe aanbieders van MKB financiering
 2. Verruimen van de mogelijkheden van Qredits
 3. Ontwikkelen van ketenfinanciering
 4. Vergroten van investeringen via Europese investeringsfondsen
 5. Mogelijke openstelling van de BMKB regeling voor niet-banken
 6. Ontwikkeling alternatieve financieringsvormen als crowdfunding en de MKB-beurs

Naast de genoemde maatregelen zet de overheid fors in op innovatie. Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit fonds zal het innovatieve MKB en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien wordt het budget om het innovatieve MKB bij het topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro.

Conclusies en aanbevelingen

Over de hele linie genomen een breed pakket aan maatregelen welke nodig zijn om de economie de goede kant op te sturen. Als we kritisch naar de voorgenomen plannen kijken kunnen we nog een aantal aanbevelingen geven en conclusies trekken.

 1. De voorgenomen maatregelen zien voor een groot deel op de ontwikkeling van innovatie en high-tech ondernemingen. Dat juichen we uiteraard toe, maar er moet ook oog zijn voor het reguliere MKB. Een zeer substantieel deel van het MKB is niet per definitie innovatief maar ondervindt wel grote hinder van de beperkte financieringsmogelijkheden. Het reguliere MKB; slagers, bakkers, kappers, groothandels, winkels, horeca enzovoort val voor een groot deel buiten de voorgenomen maatregelen.
 2. Er ontstaat een woud aan maatregelen. Het is zaak dat uiteindelijk de ondernemer zijn weg weet te vinden in de mogelijkheden die hem of haar ter beschikking worden gesteld. Een te groot aanbod van mogelijkheden kan ook averechts werken.
 3. De overheid moet er voor waken dat zij zelf niet als financieringsmaatschappij gaat optreden, daarmee wordt de zelfstandigheid van ondernemingen niet gestimuleerd. Marktwerking moet leidend zijn in de kredietverlening, om continuïteit te kunnen waarborgen. onderzoek300x300
 4. Er moet een versnelling plaatsvinden in de genomen maatregelen. Voordat plannen in werking treden gaat vaak een lange periode. Het is zaak dat de overheid nu zo snel mogelijk overgaat tot uitvoering van de te nemen maatregelen.
 5. Er moet, bij het verbreden van het aanbod, meer gelijkheid zijn tussen de oude financieringsmogelijkheden (de bank) en de nieuwe financieringsmogelijkheden (crowdfunding, MKB obligatie etc). Garantiestellingen als bijvoorbeeld de BMKB regeling moeten opengesteld worden voor opkomende alternatieven. Banken kunnen als kredietverleners aansprak maken op overheidsgaranties. Een onderneming kan via bijvoorbeeld een crowdfunding platform hier geen gebruik van maken waarmee de investeerder in een onderneming achtergesteld wordt ten opzichte van de andere partijen. Een scheve verhouding. De beperkingen in bijvoorbeeld de mogelijkheden tot het doen van investeringen in crowdfunding platforms (vooralsnog een beperking van € 40.000,- maximaal te investeren vermogen) beperkt in sterke mate verdere groei.
 6. De overheid moet inzetten op stimulering van gestapelde vormen van financiering waarbij de verschillende mogelijkheden die er zijn optimaal met elkaar verbonden kunnen worden.
 7. Er moet een breed voorlichtingspakket komen voor financieel adviseurs, accountants en het overige intermediaire kanaal waarbij binnen deze beroepsgroep duidelijk is welke verschillende vormen van kredietverlening beschikbaar zijn en welke het best passend zijn.

89

higajeaj

Crowdfunding is ontstaan als een sympathiek idee om kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen in staat te stellen hun product te kunnen maken. De beloning voor de financier was dan een eerste cd, een optreden of een van de eerste producten. Langzamerhand groeide dit uit tot iets groters en kreeg crowdfunding meer bekendheid.

Internet en crisis

Het succes van crowdfunding komt mijns inziens voort uit twee maatschappelijke veranderingen. Het eerste is de opkomst van het internet. Door de gemakkelijke manier van contact leggen via internet zijn potentiële investeerders eenvoudig bereikbaar, waardoor de manier van zakendoen verandert. De nieuwe generatie internetgebruikers leert steeds meer de gemakken van internet kennen, denk alleen maar aan allerlei nieuwe initiatieven als huizenruil in plaats van vakantie, couchsurfing, waar jonge mensen via internet een slaapplaats in een vreemde stad kunnen vinden of het nieuwe taxibedrijf Uber dat via internet goedkope taxiritjes aanbiedt. De mogelijkheden zijn enorm en veel conservatieve bedrijfstakken zullen daar nog mee te maken krijgen.

De tweede factor is de financiële crisis. Opeens kwamen we er achter dat de bomen toch niet tot in de hemel groeiden. Banken die alles wat los en vast zat financierden trokken zich schrijlings terug in hun eigen bastion, om eerst de eigen organisatie op orde te krijgen. Hierdoor moest vooral de kleinere, lokale ondernemer op zoek naar een nieuwe financieringsbron.

De hype voorbij

Inmiddels is crowdfunding niet meer weg te denken uit onze samenleving. Crowdfunding is de hype voorbij. In 2010 werd nog slechts 50.00 euro opgehaald, in 2013 was dat al opgelopen tot 32 miljoen, verdeeld over 1250 projecten. De verwachting is dat in 2016 al de grens van 250 miljoen gepasseerd kan worden voor het MKB.

Dat betekent dat crowdfunding nu over gaat naar het volgende niveau. Ik noem het zelf crowdfunding 2.0, maar de term crowdfinancing wordt ook veel gebezigd. Niet alleen kleine projecten zullen worden gefinancierd via crowdfunding, ook het grotere MKB heeft deze manier van financieren nu ontdekt. Je ziet het ook al aan de aanvragen bij de platforms, in plaats van projectsgewijs wordt er nu veel werkkapitaalfinanciering aangevraagd. Ik vind dat ook voor de investeerder een goede ontwikkeling, omdat in mijn ogen werkkapitaalfinanciering van een bedrijf minder risicovol is dat een nieuw op te starten project.

Ondertussen zijn ook de banken druk bezig deze nieuwe manier van financieren te ontwikkelen. ABN_AMRO heeft al een eigen platform, Seeds, en ik schat de kansen hoog in dat juist via de banken de volgende stap van crowdfunding wordt gezet. De redenen hiervoor zijn:

 • De financieringsaanvragen komen vaak toch eerst bij de banken binnen.
 • Banken hebben de beschikking over een kwalitatief sterke risico-afdeling.
 • Banken kunnen, in combinatie met crowdfunding, een bedrijf een aanvullende financiering aanbieden zodat de onderneming via een bron gefinancierd is.
 • Banken hebben al contact met de bedrijven en de investeerders.

Door de aanhoudend lage rente enerzijds, en de risico-aversie bij banken anderzijds, is de combinatie van crowdfunding voor een stuk risicodragend vermogen aangevuld met een goedkopere bankfinanciering de ideale mix voor zowel bank, investeerder als geldnemer.

Nico Inberg is oprichter en eigenaar van Inberg Financial Content. Inberg heeft meer dan 15 jaar ervaring als beurshandelaar. Hij schrijft over alles wat er in het financiële wereldje gebeurt en volgt de ontwikkelingen op het gebied van crowdfunding, ook en vooral van uit het standpunt van de investeerder, met veel interesse. Inberg is een van de drie Nederlandse juryleden bij de Sociallending Awards in London, in januari 2015. U kunt hem volgen op Twitter via @inbergfc

Pen doorgeven:

Ik geef de pen door aan Anneke van der Heyden, projectmanager MKB bij Flynth. Ook zij zijn bezig met crowdfunding voor het MKB

85

(bron: ZDNet)

Youtube dankt zijn succes niet zo zeer aan content van grote uitgevers, maar wel aan de video’s van onafhankelijke kanalen van over de hele wereld. Om die kanalen verder aan te moedigen, lanceert het bedrijf de mogelijkheid voor fans om donaties te geven.

De functionaliteit, die eerder dit jaar al door Google was aangekondigd, werd ontdekt door Android Police. Wie dat wil, kan een knop toevoegen aan zijn video’s om aan te geven dat hij open staat voor donaties. Voorlopig is de doneerknop alleen nog maar beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië, Japan en Mexico, maar dat zal waarschijnlijk snel uitbreiden naar andere landen.

Donaties zijn niet beperkt tot de browser, maar kunnen ook vanuit de Youtube-app voor Android worden uitgevoerd. Wanneer je op deze manier een bijdrage levert aan een kanaal, gaat een klein deel daarvan naar Google zelf in de vorm van transactiekosten. Hoeveel Google precies afroomt zou naar verluidt verschillen van land tot land. In de VS komt het neer op vijf procent van de donatie plus een vaste kost van 21 cent.

Hoewel er dus ook een nieuwe inkomstenbron voor Youtube aan vast hangt, wil Google met name onafhankelijke videomakers aanmoedigen om tijd te investeren in het platform en hun fanbasis uit te bouwen. De inkomsten uit advertenties zijn voor de videomakers vaak niet voldoende om hun kanaal uit te breiden, waardoor crowdfunding door de fans een welgekomen extra kan betekenen. Een groter kanaal met een groter bereik geeft Google op zijn beurt dan weer de mogelijkheid om meer advertentieruimte te verkopen, en daar is het de internetreus natuurlijk om te doen.

97

(Bron; Port4growth, platform voor Groeiondernemers)

Bij nieuwe ontwikkelingen, zeker als dat je eigen geld betreft, kijken de meeste mensen de kat uit de boom. En daar is geheel niets mis mee. We hebben immers al genoeg meegemaakt: piramidespelen, vastgoed in Dubai, dubieuze scheepvaart- en hardhoutfondsen, verlies- pardon,…. winstverdriedubbelaars, Icesave, woekerpolissen, huizen die onder water staan en neerstortende aandelen. Je kunt er een boek over schrijven!

Nee, dan liever veilig: een spaarrekening of deposito. Ja! Dan weet je zeker dat er niets met je geld gebeurt. Ehmmmm, laten we dat sparen eens van dichterbij bekijken: wat heb je nu voor een rente op je spaar- of deposito rekening? 1,5%?….Laten we het naar boven afronden: 2%. Daarnaast heb je te maken met jaarlijkse inflatie van momenteel 1,12% en vermogensrendementsbelasting van 1,2% bij vermogens boven de € 21.139,-. Een simpel sommetje: 2% rente minus 2,32% (1,12+1,2) = -0,32%. Dat betekent dat het spaargeld van heel veel Nederlanders krimpt. Een groot risico dus. Het blad Fiscalert heeft er onlangs zelfs een artikel aan gewijd. “Maar ja, wat dan?” vraagt iedereen zich af…

blog1

 

Zoals je waarschijnlijk weet zijn er meerdere mogelijkheden om te sparen, te beleggen of te investeren. Denk bijvoorbeeld ook aan het aflossen van je huis of pensioensparen. En nu is er ook crowdfunding. Je hebt er vast al eens over gehoord. Crowdfunding houdt in dat iemand (een particulier of organisatie) die geld nodig heeft, zijn kredietvraag op een crowdfundingplatform plaatst. Andere mensen (particulieren of bedrijven) die geld over hebben, kunnen met zijn allen voorzien in de totaalsom en krijgen daar bijvoorbeeld goederen, aandelen of rente voor. Soms zijn dat mensen uit het eigen netwerk, maar vaak ook niet. Crowdfunding past helemaal bij de tijd van nu en bij termen als participatiemaatschappij en deeleconomie.

Er zijn verschillende vormen crowdfunding:

donatie: je geeft geld en verwacht er niets voor terug. Het gaat hier meestal om goede doelen, culturele of sociaalmaatschappelijke projecten.

natura: je investeert geld en krijgt er goederen of diensten voor terug. Een bekend platform is Kickstarter

aandelen: je investeert door middel van de aankoop van aandelen in het betreffende bedrijf. Bij dit soort investeringen is extra kennis van zaken (bijv. balansen kunnen lezen, branchekennis e.d.) belangrijk. De opbrengsten zijn onzeker en het risico is relatief groot. Je verdient veelal pas op langere termijn terug op het moment dat het bedrijf meer waard wordt en je in staat bent je aandelen gunstig te verkopen. Een voorbeeld is Symbid. Veel ondernemers willen echter liever geen zeggenschap (aandelen) kwijt en kiezen daardoor vaker voor een lening als ze geld nodig hebben voor hun bedrijf.

leningen: leningen zijn eenvoudig te begrijpen: de ene partij heeft geld nodig, de andere partij heeft geld over dat hij uitleent tegen een vooraf afgesproken rentepercentage. Er zijn twee varianten:

- obligaties: je krijgt pas aan het einde van de looptijd je investering + rente terug. Een bekend platform is Crowdaboutnow

- annuïtaire leningen: nadat een project is volgeschreven begint de kredietnemer meteen (maandelijks) met aflossen en rente betalingen. Voordeel hiervan voor de investeerder is dat de ondernemer gedwongen wordt van meet af aan met het aflossen van zijn lening rekening te houden. Daarnaast heeft de investeerder het voordeel dat als het bedrijf onverhoopt failliet gaat, hij toch al een deel van zijn investering terug ontvangen heeft. Particulieren kunnen op deze manier ook geld lenen en jij kunt dus investeren in zowel bedrijven als in een privé persoon die ergens geld voor nodig heeft. Het bekendste en grootste platform is Geldvoorelkaar.nl

blog3

 

Er zijn veel verschillende crowdfundingplatforms. Momenteel zo’n 85. Dat maakt het niet makkelijk om door de bomen het bos te zien. Hier een aantal vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een betrouwbaar platform. Hierbij ga ik er van uit dat je crowdfunding op een zakelijke wijze inzet (om meer geld terug te ontvangen dan je ingelegd hebt).

 1. Wat is de achtergrond van de oprichters van het platform. Hebben zij inzicht in de betreffende financiële markt en kunnen zij omgaan met alles wat bij crowdfunding en kredietverlening komt kijken?
 2. Is er een AFM (autoriteit financiële markten) vergunning? Deze vergunning houdt in dat o.a. de bestuurders, de werkwijze en het systeem van het platform getoetst zijn en het platform aan strenge regels voldoet ter bescherming van o.a. de investeerders. Een vergunning is vereist bij consumptief krediet.
 3. Hoeveel projecten zijn er inmiddels gefinancierd en wat is de succesrate (de kans dat een project daadwerkelijk 100% volgeschreven wordt) van het platform. Je wilt namelijk niet investeren in een project dat nooit vol komt.
 4. Past de wijze van crowdfunding bij je? Bij sommige platforms moet je bijvoorbeeld direct je inleg overmaken zonder dat je weet of het project volgeschreven gaat worden, krijg je je gehele bedrag pas na een aantal jaren terug, zijn er specifieke onderwerpen te crowdfunden (films, boeken, duurzaam) of gaat het om specifieke (aandelen) constructies.
 5. Hoe lang bestaat het platform? Met andere woorden: hebben ze veel of weinig ervaring?
 6. Hoe is het kredietbeoordelingsproces van het platform ingericht. Wordt er een uitgebreide inhoudelijke screening gedaan door ervaren kredietbeoordelaars, of juist niet en laat het platform de crowd beslissen of het een goed project is?
 7. Staat het platform over- en of onderkreditering toe? De meningen hierover zijn verdeeld. Je zou je kunnen afvragen of als iemand te weinig of juist veel meer geld ophaalt dan geprognotiseerd, of dat een goede zaak is voor het plan dat hij ingediend heeft. Overkreditering leidt bijvoorbeeld vaak tot productie- of logistieke problemen

Risico’s

En dan het onderwerp waar je vast al op zat te wachten: wat zijn de risico’s?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven aangezien het beleid van de verschillende platforms behoorlijk uiteenloopt. Dat maakt het voor jou als investeerder niet makkelijker. Als je rekening houdt met de bovenstaande vragen, kom je al een heel eind. Verder maakt het nogal uit wat je eigen achtergrond is. Heb je een financiële achtergrond: dan ben je vaak beter in staat om zonder hulp verantwoorde keuzes te maken. De meesten hebben echter een andere achtergrond. In zo’n geval kun je het beste kiezen voor een platform met een gedegen aanpak, AFM vergunning en uitgebreide kredietbeoordeling zoals Crowdaboutnow en Geldvoorelkaar.nl.

Een vraag die aan een platform gesteld kan worden is wat het default percentage is (hoeveel projecten zijn misgelopen/failliet). Op dit moment zullen de antwoorden echter een te rooskleurig beeld geven aangezien de meeste crowdfundprojecten nog maar net gestart zijn en meestal niet binnen het eerste jaar zullen mislopen. Met een strenge kredietscreening kun je een default verwachten van gemiddeld 3-5% (gebaseerd op de informatie van Graydon). Met een minder strenge of geen screening zal dit percentage waarschijnlijk hoger liggen. Het spreekt voor zich dat je nooit moet beleggen of investeren met geld dat je eigenlijk nodig hebt. Houd er altijd rekening mee dat je (een deel) van je investering krijt kunt raken.

Bedragen

Afhankelijk van de regels van het betreffende platform kun je meestal al met lage bedragen (bijv. 25,- 50,- ,100,-) investeren. Het gemiddelde bedrag per project via Geldvoorelkaar.nl is momenteel € 900,-. Dat betekent veel investeerders met € 100, maar ook investeerders met €5000,- of meer. Van de AFM mag een particulier in het totaal vooralsnog maximaal € 40.000 of 100 projecten crowdfunden. Voor een bedrijf geldt deze grens niet. Ik verwacht dat op enig moment deze grens voor particulieren verhoogd zal worden zie ook de antwoorden van minister Dijsselbloem over crowdfunding. Overheden zijn sowieso erg positief over crowdfunding. Zie daarvoor ook de uitspraken van minister Kamp en Klaas Knot van De Nederlandsche Bank.

Motieven om te crowdfunden

Er zijn allerlei redenen waarom iemand kan gaan crowdfunden zoals: (hoge)rendementen, onderwerp spreekt aan, bijdragen aan (lokale) economie, betrokkenheid bij kredietnemer, duurzaamheid, cultuur of innovatie en veel mensen vinden het gewoon erg leuk. CrowdFUNding! Lees hier het verhaal van Pieter zijn motieven om te investeren. Crowdfunding is echt niet alleen voor vermogende mensen. Het is juist heel laagdrempelig en zorgt ervoor dat iedereen kan investeren. Echter, voor alles geldt: eigen ervaring is het belangrijkste. Probeer het gewoon eens met een laag bedrag en bel/mail het platform als je vooraf vragen hebt. Platforms zijn gewend om praktische vragen te beantwoorden. Veel plezier en veel succes met crowdfunding!

 

231

Nieuw platform Crowdfunding VoorNatuur oogst na drie maanden aantoonbare betrokkenheid en 50.000 euro voor natuur.

cfvoornatuur

Utrecht, 13 augustus – Crowdfunding groeit, ook in de natuursector. Het platform Crowdfunding VoorNatuur ging drie maanden geleden van start en heeft nu al meer dan 50.000 euro opgehaald. Daarmee oogsten de natuurorganisaties financiële middelen en aantoonbare betrokkenheid voor de natuur.  

“In drie maanden tijd zijn al acht projecten geslaagd,” zegt projectleider Arjan Klopstra. “Het is bijzonder dat  een nieuw crowdfundingplatform zo snel zijn vruchten afwerpt. Een totaalbedrag van 50.000 euro lijkt misschien niet veel, maar het draait natuurlijk niet alleen om het geld. Crowdfunding heeft de projecten geholpen aan geld, maar ook aan betrokkenheid. In Enschede was het draagvlak onder de bevolking bijvoorbeeld reden voor de gemeente om ook te investeren in het nieuwe boomkikkerreservaat. Een mooi resultaat waarbij de natuur de grote winnaar is.”

Volwassen

De reden voor het succes van de startup is volgens crowdfundingexpert Simon Douw tweeledig. “Crowdfunding wordt volwassen. Crowdfunding VoorNatuur heeft het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden, maar is meteen van start gegaan door zich te focussen op de kern: de projecten.” Voor de techniek en de juridische aspecten die bij crowdfunding komen kijken, werkt Crowdfunding VoorNatuur samen met ervaren partners, zoals CrowdAboutNow.

Achterban

Crowdfunding VoorNatuur heeft vanaf het begin een beroep gedaan op haar eigen achterban. “Kiezen voor een niche, dat werkt” verklaart Douw. “Je eigen fans vinden en inzetten, dat is de basis van crowdfunding. Dit nieuwe platform heeft geïnvesteerd in het scouten en begeleiden van natuurorganisaties en heeft daardoor een sterke start gemaakt. Bovendien biedt het platform concrete en aansprekende projecten. Een ottertunnel en een boomkikkerreservaat bijvoorbeeld.”

Het platform Crowdfunding VoorNatuur startte eind april en inmiddels zijn 7 projecten geslaagd en loopt de achtste over enkele dagen af. Doelstelling voor het eind van het jaar is om 12 natuurprojecten met crowdfunding te kunnen helpen in 2014.

Over Crowdfunding VoorNatuur

Crowdfunding VoorNatuur is een crowdfundingplatform speciaal voor natuur, bos en landschapsprojecten. Particulieren en natuurorganisaties presenteren hier projecten die met crowdfunding gerealiseerd kunnen worden. Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van InnovatieNetwerk, in samenwerking met De12landschappen, crowdfundingplatform CrowdAboutNow. Adviesbureau Douw&Koren begeleidt de projecten.  http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/